Gebruiken in het hof en reglement...


Tot in de tweede helft van de 20ste eeuw, dienden de bewoonsters van het Hof, naar een authentieke omzendbrief, het volgende te respecteren:

BESTAANDE GEBRUIKEN WELKE DOOR DE HUISBEWOONSTERS van het BEGIJNHOF ONDERHOUDEN worden.

I. WEKELIJKS

De w e k e l i j k s c h e opkuisch bestaat hierin: de trappen en gangen vagen, het plankier en de straat opkuischen.

II. MAANDELIJKS.

De maandelijksche uitschuur gebeurt aldus: van aan het opperste de trappen vagen, den laagsten trap schuren, gang en plankier tusschen poort en huis schuren; ook de paden buiten de poort langs beide kanten; - wie uit- kuischt, moet zorgen dat de rioolputjes uitgeschept worden. Elke maand, zal ieder aan haren kant, het opperste vagen.

Elk moet gedurende eene maand den i n l a a t doen. Wie aldus aan de bel is, moet voor twee matten zorgen: eene aan de voordeur en eene aan de trap. (Als het kan, ook eene aan de achterdeur.)

In geval van afwezigheid, moet de afwezige toch zorgen dat de wekelijksche en maandelijksche kuisch (elkaar) gedaan worde. En voor het inlaten, moet men met elkaar afspraak doen op voorhand.

III. JAARLIJKS.

De jaarlijksche kuisch moet te zamen gedaan worden. Men wascht de ruiten en al wat geverfd is vanaan het opperste. Alles wat in gemeen gebruik is, moet geschuurd worden.

ALGEMEEN REGLEMENT.

ís Avonds te 9 uur worden de Begijnhofpoorten op nacht- slot gedaan; na dit uur gaat niemand meer buiten of binnen. Aan de wereldlijke inwoonsters is het verboden mansper- sonen in hun huis of in een ander huis van ít Hof te laten vernachten.

Te 9 uur moet elkeen thuis zijn in zijn eigen woning en zorgen de geburen niet te storen noch hun rust te beletten.

Elkeen die in het hof een woning huurt verbindt zicht H daardoor tot het onderhouden van dit Reglement en van al de bestaande Gebruiken.

"De vensters die binnen het Hof zichtbaar zijn moeten met effen wit gegarnierd zijn. Het is niet toegelaten van gekleurde of gebloemde gordijnen,geen kanten of storssen te hangen, ook geen gazetten of bruine papieren. Dit is nochtans toegelaten aan de vensters die buiten het zicht van het Hof zijn. Het is verboden de deuren der kamers boven en beneden open te zetten om te verluchten, men moet de vensters openzetten om frissche lucht te nemen. Het is niet toegelaten de kamers die plancher zijn vol te leggen met ballatum, er moet in de midden eene matte of karpet liggen."

Tot zover het door de toenmalige Grootjuffer deels handgeschreven bericht aan de bewoners. In de eerste helft van de 21ste eeuw gelden in wezen nog dezelfde gebruiken, zij het lichtjes aangepast voor de seculiere bewoners.

 
terug...