1. Eigenaar
  2. Bestuur
  3. Grondplan
  4. Liturgie
  5. Restauratie
  6. Hofgids
  7. Begijnenliedjes
  8. Steun het hof

DE BEGIJNEN

Vanaf het ontstaan in 1234 was het Sint-Elisabeth Begijnhof te Gent eigendom van de gemeenschap van de begijnen.

DE COMMISSIE VAN DE BURGERLIJKE GODSHUIZEN

Na de inlijving van onze contreien door de fransen in 1795 werden de Gentse begijnhoven eigendom van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. Door de politieke verwikkelingen moesten de begijnen hun Hof aan het Rabot verlaten in 1874.

DE HERTOG

Als belangrijkste geldschieter voor de aankoop van de gronden en de bouw van een nieuw Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg, werd hertog Engelbert van Arenberg er in 1874 de eigenaar van. Na de eerste wereldoorlog werden de Belgische bezittingen van de Duitse hertogen van Arenberg in beslag genomen en onder sekwester geplaatst.

DE VZW

Na moeilijke onderhandelingen kon de in 1924 opgerichte vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg op 29 juli 1925 het Groot Begijnhof afkopen van de Belgische Staat.

In het begin van de 21ste eeuw werd de wetgeving rond de vzw’s grondig gewijzigd. Iedere vereniging moest haar statuten aanpassen.

De Buitengewone Algemene Vergadering van de vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg met verenigingsnummer 78/24 en ondernemingsnummer 0409.479.560, beraadslagend en beslissend overeenkomstig art. 8 van de wet van 27 juni 1921, en overeenkomstig haar statuten, heeft op 5 december 2005 beslist, het doel te wijzigen, bestuurders te (her)benoemen en bijkomende wijzigingen aan de statuten aan te brengen conform de vigerende bepalingen van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Het doel van de vereniging wordt nu als volgt omschreven:
Het religieus, cultureel en architecturaal patrimonium van het Begijnhof, zowel roerend als onroerend, dat erkend is als monument en waarvan de vereniging de eigenares is, te beheren, in stand te houden en te restaureren. Dit houdt in:
• binnen en volgens de gewoonten van het Begijnhof woningen te verhuren of ter beschikking te stellen van personen die respect kunnen opbrengen voor de christelijke waarden van het Begijnhof;
• binnen en volgens de gewoonten van het Begijnhof lokalen te verhuren of ter beschikking te stellen van verenigingen van culturele, caritatieve of sociale aard in de lijn van de christelijke inspiratie van de vereniging;
• de materiële voorwaarden te waarborgen om de kerk en de kapel van het Begijnhof ten dienste te kunnen stellen van de katholieke eredienst en om pastorale zorg te kunnen verstrekken aan bewoners van het Begijnhof;
• de niet uitsluitend voor particulier gebruik verhuurde gebouwen, lokalen en plaatsen, wegen, pleinen en plantsoenen als open monument permanent toegankelijk te maken en hiertoe een actieve publiekswerking en -begeleiding te organiseren.

Er was nagedacht over de rol die het Begijnhof kon spelen in de maatschappij van de 21ste eeuw en over de beste manier om het voortbestaan van het Hof te verzekeren.


terug...