1. Eigenaar
  2. Bestuur
  3. Grondplan
  4. Liturgie
  5. Restauratie
  6. Hofgids
  7. Begijnenliedjes
  8. Steun het hof

De eigendomstitel van het Groot Begijnhof hoort toe aan de vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg.

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en houdt toezicht op de raad van bestuur. De bestuurders bepalen het beleid, controleren de uitvoering van de beleidslijnen door de directie en sturen dit bij als het noodzakelijk is.

Traditiegetrouw was de Grootjuffrouw ondervoorzitster van de raad van bestuur. De overige leden waren begijnen en paters dominicanen. De Grootjuffrouw was de eindverantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van het Hof. Ze regelde het dagelijks leven in het Hof en zag nauwlettend toe op de levenswandel van de begijnen. Het kwam haar toe eventuele berispingen en straffen uit te spreken. Ze regelde ook de eigendommen en financiën van het Hof. De directeur, een dominicaan, hielp haar hierbij.

De conventen, gemeenschapshuizen voor een dertigtal begijnen werden geleid door een conventoverste. Het aanstellen van een nieuwe Grootjuffrouw behoorde tot de privileges van de conventoversten, die iemand uit hun midden kozen.

Het bestuur functioneerde als volgt:

"Ieder Begijnhof is onafhankelijk van welk ander ook. Het Groot Begijnhof van St.-Amandsberg – zoals derhalve in elk bisdom de meeste geestelijke inrichtingen – staat onder het gezag van Z.D.H. de Bisschop. Binnen het Hof is er een plaatselijk bestuur dat berust in handen van de Grootjuffer. Deze wordt gekozen door de Juffers of Oversten der veertien Conventen van het Hof. Bekleed met de waardigheid van Algemeen Bestuurster, heeft Grootjuffer een belangrijke zending te vervullen: de grootste waakzaamheid moet zij uitoefenen over de levenswijze van al wie het Hof bewoont; de regeltucht moet zij handhaven. Daarbij heeft zij ook heel het stoffelijk bestuur in handen. Bij die zware taak vol verantwoordelijkheid wordt Grootjuffer geholpen door de “Juffers van State”. Zo heet de Raad van het Hof; hij bestaat uit drie Begijntjes, welke Grootjuffer zelf kiest onder die medezusters welke uitmunten door voorbeeldig leven en ondervindingrijke bekwaamheid. Het Hof bevat, buiten de huizen ten getale van tachtig, veertien Conventen. Voor ieder Convent wordt de Overste door de conventuele gemeente gekozen en, na kerkelijke goedkeuring, aangesteld. De Conventen met hun oversten blijven steeds aan het gezag van Grootjuffer en haar Raad onderworpen. In het Hof wordt het geestelijk werk of zielbestuur waargenomen, natuurlijk door priesters; deze zijn sinds de stichting van het Hof, de paters Dominicanen. Gedurende 76 jaar ( van 30 november 1847 tot 11 februari 1924) was ook een priester van het bisdom Gent, als onderpastoor werkzaam op het Hof."

Naar het einde van de vorige eeuw toe waren er alsmaar minder begijnen en dominicanen. Vanaf de jaren 90 werden noodzakelijkerwijze ook leken bestuurslid. De laatste Grootjuffrouw, Josepha Goethals, trok zich eind 2002 terug in een home; ze had de functie uitgeoefend sinds 1962. Daarmee verliet de laatste begijn het Hof.

De bestuurders beslisten toen om een leek tot directeur van het Begijnhof te benoemen. Hij moest de beleidslijnen die zij zouden uitzetten, in de praktijk toepassen en erop toezien dat de statuten van de vereniging gerespecteerd werden.


terug...